Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Karol Ryglewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NISHA Karol Ryglewicz (adres prowadzenia działalności: ul. Langego 12a, 62-040 Puszczykowo) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7772533450, REGON 302039942, adres poczty elektronicznej: biuro@r-lab.pl - zwany dalej „R-LAB”.

1.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami prawa polskiego.

1.3. R-LAB dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w sklepie internetowym R-Lab przez Klienta, w związku z rejestracją konta Klienta w sklepie, w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży, w związku z korespondencją mailową oraz dla potrzeb technicznych i statystyk sklepu internetowego.

2.2. R-LAB zbiera od Klienta następujące dane osobowe za pośrednictwem sklepu internetowego R-LAB oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie R-LAB: nazwisko i imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - korzystanie ze sklepu internetowego R-LAB, w tym utworzenie konta i korzystanie z jego funkcjonalności, zamieszczanie ogłoszeń, składanie zamówień i zawieranie transakcji, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce korzystać z dostępnych na stronie sklepu usług.

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

1.     osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

2.     jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez R-LAB odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Ponadto do utworzenia konta niezbędne jest wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (pkt. 3.2.1.) oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

3.4. R-LAB może przetwarzać dane osobowe Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych w sklepie internetowym R-LAB wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez R-LAB o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

3.5. R-LAB może przetwarzać dane osobowe Klienta do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od R-LAB lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez R-LAB o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych R-LAB, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. należy przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres korespondencyjny R-LAB albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@r-lab.pl.

5. Cookies i dane eksploatacyjne

5.1. Sklep internetowy R-LAB zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej R-LAB. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach sklepu R-LAB. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z konta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do konta.

5.2. R-LAB zbiera dane o adresie IP komputera Klienta. Dane te są zapisywane w logach systemowych serwera i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Klienta. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania serwisu internetowego R-LAB analizuje okresowo pliki z logami w celu określenia, które strony serwisu internetowego odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

5.3. R-LAB może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):

1.     Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient.

2.     Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.     Informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. R-LAB nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zaleca się, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko sklepu R-LAB.

6.2. R-LAB stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.